Algemene Voorwaarden Beautyshop4pro

Algemeen
Artikel 1
1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan:
onder opdrachtnemer wordt in deze Voorwaarden verstaan:
Beauty Academy Eye For You, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te De Meern onder nr. 30227405 statutair gevestigd te De Meern
 onder Afnemer wordt in deze Voorwaarden verstaan:
de opdrachtgever, koper, aanbesteder of een ieder die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de opdrachtnemer een aanbieding doet of een leverantie of presentatie verricht.

1.2 Afwijkingen van de Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
1.3 De Voorwaarden worden vastgesteld ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Identiteit van de ondernemer
Artikel 2
Beauty Academy Eye For You
handelend onder de naam: Beauty Academy Eye For You
Vestigings- en bezoekadres:
Leidse rijn 6
3454 PZ De Meern
Telefoonnummer: 0307070347
E-mail: info@beautyshop4pro.com
KVK- nummer: 30227405

Toepasselijkheid
Artikel 3
3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van Beauty Academy Eye For You.
3.2 Afwijkingen van deze voorwarden geschieden uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk. Een dergelijke afwijking heeft geen werking ten opzichte van eventuele andere (toekomstige) overeenkomsten.
3.3 Toepasselijkheid van de door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De overeenkomst
Artikel 4
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde Voorwaarden.
4.2 Een wijziging in of een aanvulling op een overeenkomst is alleen geldig wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Opdrachtnemer en de Afnemer is overeengekomen.
4.3 Indien de Afnemer het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaardt, bevestigt Beauty Academy Eye For You de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.
4.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Beauty Academy Eye For You passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Beauty Academy Eye For You voor een veilige web-omgeving.

Aanbod
Artikel 5
5.1 Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder Voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
5.2 Het aanbod van Beauty Academy Eye For You wordt toegelicht door middel van de voornaamste kenmerken van het product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd. Als Beauty Academy Eye For You gebruik maakt van afbeeldingen, geven deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Beauty Academy Eye For You niet.
5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Beauty Academy Eye For You afgegeven prijzen:
– exclusief BTW en overige belastingen;
– exclusief administratie-, verzend-, leverings-, vloeistof- en eventuele andere kosten;
– bij een duurovereenkomst, de totale prijs per factureringsperiode.
5.4 Beauty Academy Eye For You vermeldt uitdrukkelijk de volgende aspecten:
– de wijze van betaling;
– de wijze van levering;
– leveringstermijnen;
– beleid ten opzichte van klachtenbehandeling;
– het al dan niet van toepassing zijn van een herroepingsrecht;
– de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen;
– het bestaan van relevante gedragscodes.

Prijzen
Artikel 6 
6.1 De prijzen zijn in Euro’s en altijd exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6.2 De prijzen zijn exclusief overige kosten die afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.
6.3 Beauty Academy Eye For You is gerechtigd in geval van stijging van één of meer kostprijsbepalende elementen de overeengekomen prijzen te wijzigen.
6.4 Alle prijzen in de webshop zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele drukfouten of wijzigingen.
6.5 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad toereikend is.
6.6 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaves die door Beauty Academy Eye For You kenbaar zijn gemaakt zijn vrijblijvend. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren en modellen gelden slechts ter aanduiding.
6.7 Indien Beauty Academy Eye For You met de Afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is Beauty Academy Eye For You niettemin gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan de Afnemer, tot verhoging van de prijs over te gaan indien Beauty Academy Eye For You kan aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta, lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.

Betaling
Artikel 7
7.1 Beauty Academy Eye For You biedt de volgende betaalmogelijkheden: iDEAL, Creditcard (Mastercard en Visa), Mistercash/Bancontact, Paypal, contant (alleen in de showroom).
7.2 Alle goederen worden alleen na 100% vooruitbetaling uitgeleverd.
7.3 Bij bestelling van apparatuur en meubilair dient er altijd voor dat de goederen worden gereserveerd een aanbetaling van 20% van het totale bedrag excl. BTW (minimale aanbetaling bedraagt €250,-) te worden voldaan. Restbedrag dient minimaal 2 werkdagen voor de levering via de bank overgemaakt te zijn. Aanbetalingen worden bij annulering of afwijzing van de levering onder geen enkele voorwaarde gecrediteerd.
7.4 De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Beauty Academy Eye For You te melden.

Levering
Artikel 8
8.1 Beauty Academy Eye For You zet de uitlevering van de bestelde producten pas in werking na ontvangst van het volledige orderbedrag. Beauty Academy Eye For You levert alleen op 100% vooruitbetaling.
8.2 Bestellingen vanaf €200,- exclusief BTW worden binnen Nederland franco bij de afnemer
8.3 Wanneer een bestelling in het buitenland moet worden afgeleverd wordt er minimaal 9,95 euro (België), 14,95 euro (Duitsland) aan verzendkosten berekend. Voor overige landen worden de verzendtarieven nader bepaald.
8.4 (Web)bestellingen worden na ontvangst van betaling binnen 2-5 werkdagen uitgeleverd. Wanneer bepaalde producten niet voorradig zijn of wanneer er om wat voor reden dan ook niet tijdig kan worden uitgeleverd, neemt de orderafdeling van Beauty Academy Eye For You contact met de Afnemer op.
8.5 Als afleveradres geldt het adres dat de Afnemer aan Beauty Academy Eye For You kenbaar heeft gemaakt. Wanneer het adres foutief is ingevoerd en het pakket nogmaals moet worden aangeboden zijn de kosten voor rekening van de Afnemer.
8.6 Beauty Academy Eye For You is gerechtigd de levering in gedeelten uit te voeren. In dat geval is Beauty Academy Eye For You bevoegd afzonderlijk rekeningen te verzenden.
8.7 De Afnemer is verplicht tot afname van de gekochte goederen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd, dan wel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de Afnemer worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslag en annuleringskosten voor rekening en risico van de Afnemer.
8.8 Beauty Academy Eye For You kan niet 100% garanderen dat de zaken op de overeengekomen leverdatum zullen worden geleverd. Bij niet tijdige levering dient Beauty Academy Eye For You schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijk termijn van ten minste vier weken wordt gegeven om alsnog de uitlevering na te komen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
8.9 Nadat de uitlevering van de producten is volbracht, gaat het product-risico over van de opdrachtnemer naar de Afnemer.
8.10 De bestellingen worden alleen uitgeleverd mits de afnemer geen openstaande facturen heeft.
8.11 Beauty Academy Eye For You is te alle tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de afnemer een andere wijze van transport wenst, zijn de eventuele extra kosten voor rekening van de Afnemer.
8.12   Alle behandelstoelen, overige meubilair/inrichting en kostbare apparatuur worden geleverd tot de eerste drempel op de begane grond. De Afnemer zorgt zelf dat de goederen op de gewenste plaats worden neergezet en geinstalleerd.
8.13  Leveringen naar een andere verdieping van een woning of pand worden uitsluitend gedaan op schriftelijk verzoek tegen een meerprijs en moeten ten alle tijden door Beauty Academy Eye For You schriftelijk bevestigd worden. Mondelinge afspraken worden door Beauty Academy Eye For You niet geaccepteerd.

Annulering en Reclamatie
Artikel 9
9.1   Onder annulering wordt in het kader van de algemene voorwaarden verstaan: het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. In het geval dat de Afnemer de gegeven (hetzij schriftelijk, mondeling, telefonisch of per mail) opdracht opzegt c.q. annuleert, is hij aan Beauty Academy Eye For You een vergoeding van 20% van de totale aankoopsom (netto) verschuldigd. De door de Afnemer reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
9.2   Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer het recht op de annulering  gedurende 5 dagen na sluiting van de overeenkomst.
9.3   Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn annuleringsrecht en de goederen onderweg / of geleverd zijn, komen de volledige kosten van heen en terugzending voor zijn rekening.
9.4   De Afnemer moet de zaken binnen een termijn van 5 werkdagen na levering keuren of doen keuren. Na 5 werkdagen worden reclamaties niet geaccepteerd.
9.5   Indien de overeenkomst tevens het vervoer van de zaken omvat, kan de keuring worden uitgesteld tot direct na de aankomst van de zaken op hun bestemming.
9.6   De Afnemer verliest in alle gevallen het recht zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij hiervan niet uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de zaken met inachtneming van artikel 9.5 ter beschikking zijn gesteld aan de Afnemer, dan wel 5 dagen na constatering van een verborgen gebrek, schriftelijk mededeling doet aan Beauty Academy Eye For You onder opgave van de aard van de tekortkoming.
9.7   Beauty Academy Eye For You is te allen tijde bevoegd zelf een onderzoek in te stellen.

Retourneren
Artikel 10
10.1 Omruilingen of/en retourzendingen vanwege een verkeerde bestelling worden in overleg behandeld. Als u een defect product heeft ontvangen, of als u een product om een andere reden wilt retourneren, dient u hiervoor eerst een schriftelijk retourverzoek (per e-mail) in te dienen. Na goedkeuring ontvangt u van ons een instructie over de wijze van retournering. Er moet bij retourzendingen worden voldaan aan de volgende eisen:
– er moet uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling een schriftelijk retourverzoek worden ingediend (per e-mail);
– de retourartikelen dienen goed verpakt, ongebruikt, ongeopend, onbeschadigd, onbeschreven en in originele verpakking te worden geretourneerd op de door ons aangegeven wijze.
Voor omruilingen/retourneringen van werkkleding verwijzen we u naar artikel 10.6
10.2 De bestelling dient binnen 5 werkdagen na onze schriftelijke goedkeuring in de oorspronkelijke verpakking en in originele staat worden toegezonden. Alleen teruggestuurde producten voorzien van een volledig ingevuld retourformulier worden in behandeling genomen. Beauty Academy Eye For You geeft geen geld retour, de afnemer ontvangt een tegoed.
10.3 Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar Beauty Academy Eye For You, zijn voor risico van de Afnemer. Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseert Beauty Academy Eye For You de retourzending aangetekend te versturen. Ongefrankeerde retour zendingen worden geweigerd. Indien de goederen per post worden teruggestuurd dient de Afnemer ervoor te zorgen dat het pakket voldoende is gefrankeerd om porto kosten te voorkomen. Deze extra kosten zullen worden doorberekend.
10.4 Beauty Academy Eye For You behoudt het recht om slechts een deel van het bedrag als tegoed beschikbaar te stellen wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
10.5 Aankopen die op de vakbeurzen zijn gedaan en aanbiedingsproducten, kunnen niet worden geretourneerd of omgeruild.
10.6 In verband met hygiëne kan kleding alleen onder de volgende voorwaarden worden omgeruild/geretourneerd:

– Als u binnen 3 werkdagen onze klantenservice heeft geinformeerd. Dit kan via info@beautyshop4pro.com
– Als het omruilen/retourneren plaats vindt binnen 5 werkdagen na ontvangst
– Als er een kopie van de factuur/bestelling is bijgevoegd bij de retourzending
– Als de kleding in originele staat is, verpakt in originele verpakking, ongedragen, met aangehecht prijskaartje
– Als uw adresgegevens en reden van retour zijn toegevoegd aan de retourzending

Voldoet de kleding niet aan de verwachtingen, dan kunt u de kleding retourneren. Het aankoopbedrag verwerken wij in een tegoed welke u kunt gebruiken voor u volgende aankoop.
Eventuele retour- en verzendkosten zijn voor de koper.

Service en Garantie
Artikel 11
11.1 Alle producten, met uitzondering van de producten die gemeld zijn in artikel 11.2, van Beauty Academy Eye For You hebben een garantietermijn van 3 maanden. Indien het product op onverklaarbare wijze niet naar behoren functioneert, kan de Afnemer schriftelijk contact opnemen. Wanneer het niet functioneren van het product volgens Beauty Academy Eye For You binnen de garantie valt ontvangt de Afnemer een e-mail met de hierna te volgen stappen. Over deze uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Alleen teruggestuurde producten voorzien van een volledig ingevuld retourformulier wordt door Beauty Academy Eye For You in behandeling genomen. Mocht bij ontvangst van het teruggestuurde product blijken dat het niet functioneren om wat voor reden dan ook niet binnen de garantie valt, dan worden de retour en reparatie/vervangingskosten geheel voor rekening van de Afnemer doorberekend.
11.2 Voor de volgende producten geldt een fabrieksgarantie van 12 maanden:
– Multifunctionele apparaten
– De motoren van alle behandelstoelen
– Uitgebreide huidverbeteringsapparatuur
11.3 De garantie geldt niet bij onderstaande gevallen/mankementen:  
– schade ten gevolge van verkeerd en/of onkundig gebruik;
– beschadiging aan lak, bekleding, glas etc.;
– kapotte zekeringen; 
– kabelbreuk;
– schade die het gevolg is van vallen, stoten of de inwerking van vocht of vloeistoffen
– losgeraakte stekkers en verbindingen ;
– reparaties (aan onderdelen) die aan slijtage onderhevig zijn zoals rubberen ringen, diamanten kopjes, dichtingen etc.; 
– losse onderdelen zoals elektroden, borstels, flesjes, dekens of overige onderdelen van de afslankapparatuur etc.;
– externe oorzaken(brand, overstroming etc.).
11.4 Bij een storing aan het apparaat volgt eerst een kosteloze diagnose door de technische dienst van Beauty Academy Eye For You. De diagnose bepaald of een defect of probleem onder de garantie valt. Deze diagnose is bindend en wordt door de technische dienst in overleg met de fabrikant gesteld.
11.5 Indien blijkt dat de storing onder de garantieperiode valt volgt er een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de garantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de Afnemer. Indien gewenst kunnen wij de Afnemer in geval van reparatiekosten vooraf een vrijblijvende prijsopgave afgeven voor akkoord. De Afnemer dient expliciet vooraf om een dergelijke offerte te verzoeken. Indien de Afnemer geen gebruik wenst te maken van een reparatie komen de kosten voor retourzending of retourtransport van het ongerepareerde product volledig voor rekening van de Afnemer.
11.6 Indien bij ontvangst van het teruggestuurde product blijkt dat het niet functioneren om wat voor reden dan ook niet binnen de garantieperiode valt, dan komen de retour en reparatie/vervangingskosten geheel voor rekening van de afnemer.
11.7 Bij reparaties buiten het garantietermijn worden de volgende kosten berekend: 
– uurloon monteur;
– transport- verzend- of/en voorrijkosten;
– gebruikte onderdelen.
11.8 Indien een reparatie onder de garantieperiode valt, wordt er op verzoek een reserve apparaat door Beauty Academy Eye For You geplaatst.
11.9 Tevens biedt Beauty Academy Eye For You de mogelijkheid om bij reparatie van een apparaat buiten de garantieperiode een leenmodel te huren. De verzend- ophaal- en eventuele leenkosten zullen worden doorberekend naar de Afnemer.
11.10 Indien de reparatie niet onder de garantieperiode valt, en onze technische dienst bij de Afnemer langs moet komen worden er altijd rijkosten doorberekend.
11.11 Beauty Academy Eye For You is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet voldaan heeft. 

Risico en Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12
12.1 De producten reizen voor risico van Beauty Academy Eye For You. De Afnemer draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het moment dat de af te leveren goederen aan de Afnemer worden aangeboden. Alle directe en indirecte schade die mocht ontstaan, is, behoudens grove schuld van Beauty Academy Eye For You, voor rekening van de Afnemer.
12.2 Geleverde goederen die worden betaald in termijnen, blijven volledige eigendom van Beauty Academy Eye For You tot het totale factuurbedrag is betaald. Dit eigendomsvoorbehoud geldt voor alle door Beauty Academy Eye For You geleverde goederen.
12.3 Het is de Afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Beauty Academy Eye For You de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden (tot zekerheid) over te dragen; evenmin is het niet toegestaan doorverkoop te plegen zonder schriftelijke toestemming van de Beauty Academy Eye For You.
12.4 Indien er twijfel ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van de Afnemer, is Beauty Academy Eye For You bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de Afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Afnemer is aansprakelijk voor de schade van Beauty Academy Eye For You die is ontstaan na deze vertraagde aflevering.
12.5 Blijft de Afnemer in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is Beauty Academy Eye For You gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De Afnemer is verplicht hiertoe aan Beauty Academy Eye For You alle medewerking te verlenen.

Intellectueel eigendom
Artikel 13
13.1 Beauty Academy Eye For You behoudt alle rechten en bevoegdheden inzake offertes, productomschrijvingen, gebruiksaanwijzingen, folders, presentaties, flyers, videomateriaal en afbeeldingen. Dit betekend dat deze zaken niet zonder schriftelijke toestemming mogen worden herbruikt, gekopieerd, verspreid of nagemaakt.
13.2 De Afnemer is slecht bevoegd gebruik te maken van handelsnamen, merken en verpakkingen die in het handelsverkeer door Beauty Academy Eye For You worden gebezigd, onder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
13.3 Wanneer de Afnemer artikel 13.1 en 13.2 overtreedt, heeft Beauty Academy Eye For You recht om juridische stappen te ondernemen.

Overmacht, Opschorting en Aansprakelijkheid.
Artikel 14
14.1 Indien Beauty Academy Eye For You haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van externe oorzaken en/of omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Beauty Academy Eye For You kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Beauty Academy Eye For You alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
14.2 Van overmacht aan de zijde van Beauty Academy Eye For You is sprake, indien Beauty Academy Eye For You na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Beauty Academy Eye For You als bij derden, van wie zij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Beauty Academy Eye For You ontstaan. 
14.3 Indien Beauty Academy Eye For You bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen.
14.4 Ingeval van tijdelijke overmacht zal de Afnemer zich verstaan met Beauty Academy Eye For You over de wijze waarop de bestaande overeenkomst, na opheffing van de overmacht situatie, nagekomen zal worden, al dan niet in gewijzigde vorm. 
14.5 Indien de partij die dit betrof, ten gevolge van de tijdelijke overmacht situatie een voordeel heeft genoten, is de vordering tot schadevergoeding uitgesloten. 
14.6 Ingeval van blijvende overmacht zal de overeenkomst ontbonden worden. In deze situatie zullen beide partijen zich met elkaar verstaan over de gevolgen van de ontbinding, inclusief een eventuele aanspraak op schadevergoeding. 
14.7 Beauty Academy Eye For You is niet aansprakelijk voor kosten, schade en gevolgschade veroorzaakt door haar geleverde goederen, dan wel uitgevoerde werkzaamheden behoudens haar wettelijke (product)aansprakelijkheid.
14.8 Beauty Academy Eye For You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden voor zover bij het veroorzaken van de schade geen sprake was van opzet of grove schuld van deze partijen.
14.9 Beauty Academy Eye For You is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Beauty Academy Eye For You is uitgegaan van de door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.10 Beauty Academy Eye For You is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst van door de Afnemer op advies van Beauty Academy Eye For You ingeschakelde derden, zoals onder andere, doch niet uitsluitend, een andere dan door Beauty Academy Eye For You aangewezen vervoerder.
14.11 Beauty Academy Eye For You is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het onjuist en/of onoordeelkundig gebruik van het product, of gebruik in strijd met de bijgeleverde gebruiksvoorschriften.

Geschillen
Artikel 15
15.1 Alle geschillen die naar aanleiding van een door Beauty Academy Eye For You te sluiten overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter te De Meern.
15.2 Beauty Academy Eye For You is evenwel gerechtigd de wederpartij bij de bevoegde rechter in haar arrondissement in-recht te betrekken.
15.3 Op alle door Beauty Academy Eye For You te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. 
15.4 Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Voorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht. 
15.5 De Eenvormige Wetten inzake internationale verkoop van roerende goederen (LUVI) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.